سنگ فرش با استفاده از قلوه سنگ های سیلیسی کوارتزی

محل اجرا پروژه: پالایشگاه پارسیان